AUGUST 8, 2021

Ngoài trời đang mưa, bạn đừng khóc, ông trời đã khóc vì bạn rồi.
//
外面下雨了,所以你们别哭了,天空已经替你哭过了。
//
It’s raining outside, so don’t cry, the sky has already cried for you.

Continue ReadingAUGUST 8, 2021

AUGUST 7, 2021

Mùa thu, bạn phải bước đi vững vàng hơn, đừng ngoảnh lại, phần còn lại sẽ mãi mãi ở lại giữa mùa hè.
//
秋天,要走得更稳一些,别再回头了剩下的就永远留在盛夏。 ​ ​​​
//
In the autumn, you have to walk more steadily, don’t look back, and the rest will stay in midsummer forever. ​ ​​​

Continue ReadingAUGUST 7, 2021

JULY 24, 2021

12 years ago today marked the first time I was about to move to another time zone, GMT+8. It was a 15-day trip to Garzê Tibetan Autonomous Prefecture in Sichuan, China. My first ever long trip.

Cả đời quay đầu nhìn, năm phần hậu tri hậu giác, ba phần không thể làm gì, có thể có hai phần không oán không hối, coi như đáng giá.
//
一生回头看,五分后知后觉,三分无可奈何,能有两分无怨无悔,就算值了。

Continue ReadingJULY 24, 2021

JULY 23, 2021

Trước thảm họa, loài người đã trở về với khát vọng bình dị nhất là sống tốt. Mong rằng tình yêu thương và sự đoàn kết có thể vượt qua mọi khổ nạn, mong mọi người được bình an.
//
在灾难面前, 人类又回到最原始最简单的愿望, 好好活着。希望爱和团结能跨过一切磨难,希望大家都平平安安。 ​​​
//
In the face of disasters, mankind has returned to the most primitive and simple desire to live well. I hope that love and unity can overcome all tribulations, and I hope everyone is safe.

Continue ReadingJULY 23, 2021

JULY 22, 2021

Vạn vật ngoài thân như khách đến rồi đi trong cuộc đời, còn lưu luyến những thứ ngoài thân thì chẳng khác nào nhờ khách ngoài vào làm chủ nhà cho mình, thật là buồn và đáng buồn!
//
身外的一切就像是生命中来来往往的客人,若执着于身外的事物,就像是从外面请了一位客人来自己家做主人,悲不悲催呀!
//
Everything outside is like guests coming and going in life. If you cling to things outside, it’s like inviting a guest from outside to be your home master. It’s sad!

Continue ReadingJULY 22, 2021

JULY 21, 2021

Hạnh phúc là một quả cầu thủy tinh từ trên trời rơi xuống thế gian. Nó vỡ tan thành hàng chục triệu mảnh. Không ai lấy được hết, cùng lắm là nhặt được một hai mảnh.
//
幸福是一个玻璃球,从天上降到人间,摔破了,碎成千万片。没有人可以得到全部,充其量捡到一两片。
//
Happiness is a glass ball that descended from the sky to the world and was broken into tens of thousands of pieces. No one can get it all, but at best can pick up one or two pieces.

Continue ReadingJULY 21, 2021

JULY 17, 2021

Đi qua những thành phố ồn ào, tôi khó có thể mơ ước điều gì.
//
走遍一座座喧闹的都市 我很难梦见什么。
//
Walking through the noisy cities, I can hardly dream of anything.

Continue ReadingJULY 17, 2021