APRIL 29, 2021

“Cảm xúc” nếu không có sức mạnh sẽ không được ai quan tâm. Điều này giống như nói rằng sư tử chẳng quan tâm chút nào đến ý kiến ​​của con cừu.
//
没有实力的“情绪”,不会有人在乎的,这就好比说,狮子根本不会关心一只羊的意见。 ​​​​
//
No one cares about the “emotion” without strength. It’s like saying that a lion doesn’t care about a sheep’s opinion at all.

Continue Reading APRIL 29, 2021

APRIL 20, 2021

Thay vì tìm người cùng mình nói chuyện, chi bằng tìm người cùng mình im lặng.
//
与其找一个人陪自己聊天,不如找一个人陪自己沉默。
//
Instead of finding someone to chat with you, it is better to find someone to keep silent with you.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Continue Reading APRIL 20, 2021

APRIL 19, 2021

Nếu như không có nếu như, sau này không có sau này
Bạn có còn là bạn không, tôi có còn là tôi không.
//
如果没有如果,后来没有后来
你是否还是你,我是否还是我。
//
If there is no if, then there is no later.
Whether you are still you, whether I am still me.
P.s.: Picture taken in Ruoergai, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading APRIL 19, 2021

APRIL 18, 2021

Hai từ đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới:
Một từ là “nghiêm túc”, từ thứ hai là “kiên trì”.
Người nghiêm túc thay đổi bản thân, người kiên trì thay đổi số phận.
//
世界上最可贵的两个词:
一个叫“认真”,一个叫“坚持”。
认真的人改变自己,坚持的人改变命运 。
//
The two most precious words in the world:
One is called “serious” and the other is called “persistent”.
Serious people change themselves, persistent people change their destiny.
P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading APRIL 18, 2021

APRIL 17, 2021

Ăn, ngủ, trò chuyện, cười nói
Nhưng trong lòng đã lạnh rồi.
Thế giới người trưởng thành im lặng ngay cả khi nó sụp đổ.
//
吃饭、睡觉、聊天、大笑,
其实心里早就凉透了。
成年人的世界连崩溃都是静音的。 ​​​​
//
Eating, sleeping, chatting, laughing,
In fact, my heart has long been cold.
The world of adults is silent even when it collapses.

Continue Reading APRIL 17, 2021

APRIL 16, 2021

Nhiều người hiện nay thường bị lạc lối sau khi bùng cháy, phấn khích trên mạng và im lặng trước thực tế.
//
现在的很多人,往往燃后即丧,在网络上亢奋,在现实中沉默。
//
Nowadays, many people tend to be burned then lost, excited on the Internet and silent in reality.

Continue Reading APRIL 16, 2021

APRIL 15, 2021

Thế giới này thật kỳ lạ, đẩy người sống vào chỗ chết, lại dụ kẻ muốn chết phải sống, cho nên ai cũng sống dở chết dở.
//
这个世界真的好奇怪,把活着的人往死里逼,又劝想死的人好活着,于是所有人都半死不活苟延残喘。
//
This world is really strange, driving the living to death, advising those who are suicidal to live, so everyone is half-dead, half-alive.

Continue Reading APRIL 15, 2021

APRIL 13, 2021

Lại là một mùa xuân nữa, và ta vẫn rất nhớ người.
//
又是一年春天,我还是很想你。
//
It’s another spring, and I still miss you very much.

Continue Reading APRIL 13, 2021

APRIL 10, 2021

EQ thấp là gì?
Đối xử với người xa lạ cung cung kính kính, đối xử với người thân cận tùy ý nổi giận.
//
什么是低情商的行为?
对陌生人恭恭敬敬,对亲近的人随意发怒。
//
What is low EQ?
Be respectful to strangers, angry at those close to you.

Continue Reading APRIL 10, 2021

APRIL 9, 2021

Cuộc sống xưa nay không dễ dàng. Bạn cảm thấy dễ dàng nhất định có người thay bạn gánh vác phần không dễ dàng đó.
//
生活从来不容易的。你觉得容易的一定有人代替你负担那份不容易的东西。
//
Life is never easy. If you find it easy, someone must take the burden of the difficult thing instead of you.

Continue Reading APRIL 9, 2021