JULY 22, 2016

Nếu làm gì cũng cần trước có người lôi, sau có người đẩy, tức là bạn đã cận kề cái chết rồi.
//
如果干什么都需要前面有人拉着,后面有人推着才动,那你就离死不远了。
//
If you’re pulled from the front and pushed from the back, you’re getting near to death.

Continue ReadingJULY 22, 2016