OCTOBER 11, 2019

Nếu núi không đến với ta, ta sẽ đến với núi.
//
山不向我走来,我便向山走去。
//
Since the mountain doesn’t come to us, let’s go to the mountain.
//
Puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la montagne.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingOCTOBER 11, 2019

SEPTEMBER 25, 2019

Hãy cho tôi đi theo người, cho tôi đi theo người, đi theo dòng người hối hả, nhìn về đồi núi có nhiều bông hoa nở rộ, phất phất tay áo bay.
//
就让我随你去,让我随你去,随着熙熙攘攘的人流,向着开满鲜花的山丘,挥挥衣袖。
Jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, suízhe xīxīrǎngrǎng de rénliú, xiàngzhe kāi mǎn xiānhuā de shān qiū, huī huī yī xiù.
//
Just let me go with you, let me go with you, with the flow of busy people, towards the hills full of flowers, and swinging our sleeves.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 25, 2019

SEPTEMBER 8, 2019

Những năm còn sống, cùng đi xem thử thế giới đẹp đẽ dễ vỡ này. Hễ có chờ đợi, thì có lên đường.
//
有生之年,一起去看看这个美丽易碎的世界。凡有等待,就有启程。
//
For the rest of your life, let’s go and see this beautiful and fragile world. Whenever there is waiting, there is a departure.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 8, 2019

SEPTEMBER 6, 2019

Không có nghệ thuật nào trên thế giới khó khăn hơn cuộc sống. Vì nghệ thuật hay môn học khác, có giáo viên ở khắp mọi nơi. Do đó, chúng ta phải học cách trở nên mạnh mẽ, chăm chỉ và thăng tiến trong nghịch cảnh của cuộc sống và đừng khuất phục trước những khó khăn!
//
世界上没有比人生更艰难的艺术,因为其他的艺术或学问,到处都有老师。因此,我们要在人生的逆境中学会坚强,拼搏,向上的精神,不要向困难低头!
//
There is no art in the world that is more difficult than life. Because of other arts or learning, there are teachers everywhere. Therefore, we must learn to be strong, hardworking, and uplifting in the adversity of life, and don’t bow to difficulties!

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 6, 2019

AUGUST 25, 2019

Trái tim nếu chẳng có chốn dừng chân, thì dù đi đến nơi đâu cũng đều là lưu lạc.
//
心若没有栖息的地方, 走哪都是流浪。
//
If the heart does not have a place to live, it is all wandering.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 25, 2019

AUGUST 7, 2019

A Điêu, ái tình là mầm mống của bi thương
Em là một nhành cây mãi mãi không khô héo.
//
阿刁 爱情是粒悲伤的种子
你是一棵树 你永远都不会枯。
//
Ah Diao, love is a seed of sadness
You’re a tree, you will never die.

Thất tịch vui vẻ! Happy Chinese Valentines’ Day! 七夕快乐!

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 7, 2019