DECEMBER 1, 2019

Về sau chỉ làm anh hùng của mình, không còn khát vọng người khác che gió chắn mưa nữa.
//
以后只做自己的英雄,不再渴望别人遮风挡雨。
//
In the future, I will only be my own hero, and no longer desire others to shelter from the wind and rain.

P.s.: Picture taken in Shanghai, China in 2019.

Continue ReadingDECEMBER 1, 2019

NOVEMBER 20, 2019

Người già hoài nghi sự thật, người trẻ tin vào giả dối, người lớn nghĩ rồi mới làm, trẻ con làm rồi mới nghĩ.
//
老年人怀疑真的, 年轻人相信假的, 大人想了在做, 小孩做了在想。
//
Old people doubt the truth, young people believe in lies, adults think and then do, children do and then think.

Continue ReadingNOVEMBER 20, 2019

NOVEMBER 15, 2019

Có lẽ chúng ta đi rất xa không phải để ngắm cảnh, mà là đi đến tận cùng thế giới để gặp chính mình. Bởi vì chỉ ở một nơi xa xôi như vậy, bạn mới có thể để thế giới lại phía sau lưng.
//
或许我们走那么远,不是为了看风景,而是为了去天地的尽头会一会自己。因为只有在那样遥远的地方,你才能把喧嚣的人世抛在身后。
//
Perhaps we go so far not to see the scenery, but to go to the end of the world to meet ourselves. Because only in such a remote place, you can leave the world behind you.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingNOVEMBER 15, 2019

NOVEMBER 14, 2019

Đời người cũng như con đường, cần phải đi từ trong hoang vu ra đến chốn phong cảnh phồn hoa.
//
人生如路,须在荒凉中走出繁华的风景来。
//
Life is like a road, you need to go from the wilderness to the picturesque scenery.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Continue ReadingNOVEMBER 14, 2019

OCTOBER 11, 2019

Nếu núi không đến với ta, ta sẽ đến với núi.
//
山不向我走来,我便向山走去。
//
Since the mountain doesn’t come to us, let’s go to the mountain.
//
Puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la montagne.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingOCTOBER 11, 2019

SEPTEMBER 25, 2019

Hãy cho tôi đi theo người, cho tôi đi theo người, đi theo dòng người hối hả, nhìn về đồi núi có nhiều bông hoa nở rộ, phất phất tay áo bay.
//
就让我随你去,让我随你去,随着熙熙攘攘的人流,向着开满鲜花的山丘,挥挥衣袖。
//
Just let me go with you, let me go with you, with the flow of busy people, towards the hills full of flowers, and swinging our sleeves.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 25, 2019

SEPTEMBER 8, 2019

Những năm còn sống, cùng đi xem thử thế giới đẹp đẽ dễ vỡ này. Hễ có chờ đợi, thì có lên đường.
//
有生之年,一起去看看这个美丽易碎的世界。凡有等待,就有启程。
//
For the rest of your life, let’s go and see this beautiful and fragile world. Whenever there is waiting, there is a departure.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 8, 2019

SEPTEMBER 6, 2019

Không có nghệ thuật nào trên thế giới khó khăn hơn cuộc sống. Vì nghệ thuật hay môn học khác, có giáo viên ở khắp mọi nơi. Do đó, chúng ta phải học cách trở nên mạnh mẽ, chăm chỉ và thăng tiến trong nghịch cảnh của cuộc sống và đừng khuất phục trước những khó khăn!
//
世界上没有比人生更艰难的艺术,因为其他的艺术或学问,到处都有老师。因此,我们要在人生的逆境中学会坚强,拼搏,向上的精神,不要向困难低头!
//
There is no art in the world that is more difficult than life. Because of other arts or learning, there are teachers everywhere. Therefore, we must learn to be strong, hardworking, and uplifting in the adversity of life, and don’t bow to difficulties!

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 6, 2019