MARCH 27, 2018

Bạn là một người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu, bạn nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, củi của bạn thì sao?
//
你是砍柴的,他是放羊的,你和他聊了一天,他的羊吃饱了,你的柴呢?
//
You’re a woodcutter, he’s a shepherd. You talk to him all day, his sheep is fed, how about your wood? You tell me.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Continue Reading MARCH 27, 2018

MARCH 24, 2018

Đi ngủ là một loại giải thoát, ngủ liền sẽ không buồn không giận, không phiền não không cô đơn, là Thượng đế ban cho bạn thời gian mất trí nhớ ngắn ngủi, nguyện mộng đẹp chữa trị khổ sở của bạn. Ngủ ngon.
//
睡觉是一种解脱,睡着了就会不悲不气,不烦恼不孤单,是上帝赐予你短暂失忆的时间,愿美梦治愈你的难过。 晚安。
//
Sleep is a kind of liberation. When you fall asleep, you will not be sad or upset. You will not be bothered or alone. It is God’s time to give you a momentary loss of memory. May the dreams cure your sadness. Good night.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Continue Reading MARCH 24, 2018

MARCH 20, 2018

Yêu đương chất lượng thấp không bằng độc thân chất lượng cao.
//
低质量的恋爱不如高质量的单身。
//
A low-quality relationship is not as good as a high-quality singleness.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue Reading MARCH 20, 2018

JANUARY 20, 2018

Lúc hứng riêng mình dạo,
Khi vui chỉ tự hay.
Ði theo nguồn nước đổ,
Ngồi ngắm áng mây bay.
//
興來美獨往,
勝事空自知。
行到水窮處,
坐看雲起時。
//
I’d go out for a walk alone when I so please,
What a pleasure this brings, only I would know.
I’d stroll to seek the fountainhead,
And there take a seat to admire the sky and watch clouds grow.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Continue Reading JANUARY 20, 2018

JULY 20, 2017

Nếu có kiếp sau, muốn làm một thân cây,
Vĩnh viễn đứng vững, không có dáng dấp vui buồn,
Phân nửa an tĩnh trong bụi đất,
Phân nửa tung bay trong gió,
Phân nửa thoải mái râm mát,
Phân nửa tắm rửa ánh mặt trời.
Vô cùng trầm mặc, vô cùng kiêu ngạo,
Không cần dựa dẫm, chẳng phải kiếm tìm.
//
如果有来生,要做一棵树,
站成永恒。没有悲欢的姿势,
一半在尘土里安详,
一半在风里飞扬;
一半洒落荫凉,
一半沐浴阳光。
非常沉默、非常骄傲。
从不依靠、从不寻找。
//
If there was an afterlife, I would be a tree,
Standing in eternity, without a posture of joy or sorrow,
Half in the earth, half in the wind,
Half in the shade, half in the sun,
Very silent and proud,
Never relying on or looking for anything.

Continue Reading JULY 20, 2017