MAY 10, 2021

Mọi người cảm thấy rằng họ sống rất khó khăn, và những thứ tạo nên cuộc sống của họ đều là những thứ họ không mong muốn. Đây không phải là vấn đề sống còn, mà là vấn đề nhận thức. Sở dĩ “sống khó” thường là do mình còn sống thiếu hiểu biết.
//
人觉得自己活得很辛苦,构成自己生活的尽是一些心不甘情不愿的事。这并不是一个生存问题,只是一个认知问题。“活得辛苦”的原因,往往是因为自己活得还很无知。
//
People feel that they are living very hard, and what constitutes their own life is full of unwilling things. This is not a question of survival, but a question of cognition. The reason for “living hard” is often because you are still ignorant.
Giống như con mèo hoang nhìn mây trắng bay
Giữa không trung tự do mình em ngồi đấy

Continue Reading MAY 10, 2021

MAY 9, 2021

Khi còn trẻ, nếu có trí nhớ không tốt thì sẽ bị mắng mỏ,
Tuy nhiên khi lớn lên và già đi, bạn mới nhận ra
Một số người một số việc, có thể quên được, đó là hạnh phúc.
//
小时候,假如记性不好,是会挨骂的;
然而,当你长大和变老,你才发现,
有些人有些事,能够忘记,是幸福的。
//
When you were a child, if you had a bad memory, you would be scolded;
However, when you grow up and grow old, you realize that,
You are happy to forget some people and some things.
Nếu ngày mai không đến
Những ký ức có vùi trong tim?

Continue Reading MAY 9, 2021

MAY 8, 2021

Cho dù bạn độc thân, yêu đương hay thất tình, hy vọng bạn có thể hiểu được: mục tiêu của cuộc đời, không phải tình yêu, mà là hạnh phúc.
//
无论你单身、恋爱或是失恋,希望你能够明白:生活的目标,不是爱情,是快乐。
//
Whether you are single, in love or out of love, I hope you can understand that the goal of life is not love, but happiness.
Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai

Continue Reading MAY 8, 2021

MAY 6, 2021

Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ rằng mọi thứ đều có câu trả lời, nhưng khi tuổi già, bạn có khả năng cảm thấy rằng cuộc sống thật ra không có cái được gọi là câu trả lời.
(Phim Đọa Lạc Thiên Sứ)
//
当你年轻时,以为什么都有答案,可是老了的时候,你可能又觉得其实人生并没有所谓的答案。
//
When you are young, you think there are answers to everything, but when you are old, you may feel that there is no such answer in life.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading MAY 6, 2021

MAY 5, 2021

Bầu trời tự do, bởi vì bầu trời không có giới và không có hạn. “Tự do” thường sạch sẽ và thuần túy, trong khi “ràng buộc” thì ngược lại.
//
天空是自由的,源于天空没有界,也没有限。“自由”往往干净且纯粹,“束缚”恰恰相反。
//
The sky is free, because the sky has no boundary and no limit. “Freedom” is always clean and pure, while “bondage” is just the opposite.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading MAY 5, 2021

MAY 4, 2021

Nhận thức của một người về những điều tốt đẹp phụ thuộc vào tốc độ đổi mới của nội tâm, nếu tâm trí cũ kỹ thì không có gì là tốt cả. Vẻ đẹp trường tồn bắt nguồn từ sự khám phá nội tâm không ngừng nghỉ của con người.
//
一个人对于美好事物的感知度,取决于他内在心智的更新速度,心若是旧的,一切皆乏善可陈。长久的美,源于人们对内在心智永不停歇的探索。
//
A person’s perception of beautiful things depends on the renewal speed of her inner mind. If her mind is old, everything is lacking. Long-term beauty stems from people’s never-ending exploration of the inner mind.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading MAY 4, 2021

MAY 3, 2021

Đến bây giờ tôi mới biết rằng đặt ra phương hướng quan trọng hơn nhiều so với đặt mục tiêu. Vấn đề là hướng đi khiến mọi người hạnh phúc, và mục tiêu thường gây đau khổ.
//
现在才知道,确定一个方向,比定下一个目标,要重要得多。关键在于,方向让人快乐,目标往往让人痛苦。
//
Now I know that it is much more important to set a direction than to set a goal. The key is that the direction makes people happy, and the goal often makes people miserable.

Continue Reading MAY 3, 2021

MAY 2, 2021

Hồ đồ cũng rất tốt, giảm kỳ vọng vào thế giới bên ngoài, cũng có thể giảm một số thiệt hại do cảm xúc tiêu cực gây ra.
//
糊涂一点也挺好,降低对外界的期待,也能减少一些不良情绪带来的伤害。
//
It’s good to be a little confused. Lowering your expectations of the outside world can also reduce the harm caused by some bad emotions.

Continue Reading MAY 2, 2021

MAY 1, 2021 – 2

Người chứng ngộ lên bờ, còn kẻ chấp mê thì cuốn theo dòng chảy.
//
རྟོགས་པ་སད་མཁན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྨོངས་པ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད་འགྲོ།
//
悟者上岸, 迷者随波逐流。
//
The enlightened people go ashore, the lost ones drift with the crowd.
P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue Reading MAY 1, 2021 – 2

MAY 1, 2021 – 1

[International Workers’ Day 2021]
Con người sinh ra tự do, nhưng đâu đâu họ cũng sống trong xiềng xích.
//
人生而自由,却无往不在枷锁之中。
//
Man is born free, yet he is everywhere in chains.
(Jean-Jacques Rousseau)

Continue Reading MAY 1, 2021 – 1