SEPTEMBER 2, 2021

Đắm mình trong hộp đêm, xăm mình, xỏ khuyên, say xỉn tưởng chừng là chuyện tuyệt vời nhưng thực ra những việc này chẳng khó chút nào; chỉ cần bạn chịu khó thì bạn sẽ làm được. Điều tuyệt vời hơn là những việc không dễ làm, chẳng hạn như đọc sách, tập thể dục, kiếm tiền và yêu một người bằng cả trái tim, những thứ nhàm chán và khó tồn tại trong mắt người thường.
//
泡夜店、纹身、打洞、买醉这些事看似很酷,其实这些事一点难度都没有,只要你愿意去做就能做到。更酷的应该是那些不容易做到的事,比如看书、健身、赚钱、用心爱一个人,这种在常人看来无趣且难以坚持的事情。 ​​​
//
Soaking in nightclubs, getting tattoos and piercings, getting drunk seem to be cool, but in fact, these things are not difficult at all; as long as you are willing to do it, you can do it. What’s cooler should be the things that are not easy to do, such as reading, exercising, making money, and loving someone with your heart, things that are boring and difficult to persist in the eyes of ordinary people. ​​​

Continue ReadingSEPTEMBER 2, 2021

SEPTEMBER 1, 2021

Mỗi khi gặp chuyện chẳng lành, tôi đều để ý xem cuộc sống gần đây có những bất ngờ nho nhỏ nào không, cố ý hướng bản thân tin rằng trên đời này sẽ có “phúc khí ngụy trang”. Trên thực tế, nhiều khi con người cần tự lừa dối bản thân để duy trì tâm trạng vui vẻ, nếu bây giờ bạn không hạnh phúc, bạn chỉ nên tích lũy năng lượng của mình để gặp may mắn vào ngày mai!
//
每当我遇到不好的事情,都会去留意最近的生活有没有小惊喜发生,会刻意引导自己,让自己相信这世界上是会有『因祸得福』的事情发生。其实很多时候人就是需要适当的自我欺骗来维持好心情的,如果你现在不开心,就当是为明天的好运蓄力吧! ​​​
//
Whenever I encounter a bad thing, I will pay attention to whether there are any small surprises in my recent life. I will deliberately guide myself to believe that there will be “a blessing in disguise” in this world. In fact, many times people need proper self-deception to maintain a good mood. If you are not happy now, you should just accumulate your energy for good luck tomorrow! ​​​

Continue ReadingSEPTEMBER 1, 2021

AUGUST 29, 2021

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chúng ta không có thời gian để cãi vã, xin lỗi, buồn rầu, so đo từng tí. Chúng ta chỉ có thời gian để yêu thôi, mọi thứ đều là phù du. ——Mark Twain
//
生命如此短暂,我们没有时间去争吵、道歉、伤心、斤斤计较。我们只有时间去爱,一切稍纵即逝。——马克·吐温 ​​​
//
There isn’t time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. ——Mark Twain

Continue ReadingAUGUST 29, 2021

AUGUST 28, 2021

Mọi người đều có những năm rất khó khăn. Nhưng hầu hết thời gian, những năm khó khăn đó cuối cùng sẽ trở thành những ngày thú vị nhất trong cuộc đời bạn, nếu bạn sống sót.
//
每个人都有很艰难的岁月。但是大多数时候,那些艰难的岁月最后会变成,你整个生命中最精彩的日子,如果你挺过来的话。
​//
Everyone has very difficult years. But most of the time, those difficult years will eventually become the most exciting days of your entire life, if you survive.​

Continue ReadingAUGUST 28, 2021

AUGUST 27, 2021

Người ta thà quan tâm đến đồ ăn, thức uống và những chuyện tầm thường của một diễn viên điện ảnh dở hơi hơn là tìm hiểu thế giới nội tâm đầy sóng gió của những người bình thường.
//
人们宁愿去关心一个蹩脚电影演员的吃喝拉撒和鸡毛蒜皮,而不愿了解普通人波涛汹涌的内心世界。
//
People would rather care about the food, drink, and trivialities of a crappy movie actor than understand the turbulent inner world of ordinary people.

Continue ReadingAUGUST 27, 2021

AUGUST 26, 2021

Tôi thấy một cuốn sách có tên là “Giải Quyết 50% Các Vấn Đề Trong Cuộc Sống Của Bạn” trong hiệu sách, vì vậy tôi đã mua hai bản.
//
在书店看到一本书叫《解决你人生50%的问题》,于是我买了两本。 ​​​
//
I saw a book called “Solve 50% of Your Life’s Problems” in the bookstore, so I bought two copies. ​​​

Continue ReadingAUGUST 26, 2021

AUGUST 25, 2021

Bạn có thể ghét một thứ gì đó, nhưng bạn phải cho phép nó tồn tại và người khác thích nó.
//
你可以讨厌某种东西,但你必须允许它的存在和别人喜欢它。
//
You can hate something, but you must allow it to exist and others to like it.

Continue ReadingAUGUST 25, 2021

AUGUST 24, 2021

Tôi thường cất giữ niềm vui, hạnh phúc và hy vọng dư thừa trong một chiếc lọ nhỏ, đề phòng trường hợp khẩn cấp.
//
我平常会把多余的快乐、幸福、希望存放在小罐子里,以备不时之需。 ​​​
//
I usually store the excess joy, happiness, and hope in a small jar in case of emergency. ​​​

Continue ReadingAUGUST 24, 2021