SEPTEMBER 25, 2021

Khi trưởng thành, bạn phải quen với việc đứng ở ngã tư đường của cuộc đời mà không có đèn giao thông.
//
成年后你必须习惯:站在人生的十字路口,却没有红绿灯的事实。
Chéngnián hòu nǐ bìxū xíguàn: Zhàn zài rénshēng de shízìlù kǒu, què méiyǒu hónglǜdēng de shìshí.
//
As an adult, you must get used standing at the crossroads of life but there are no traffic lights.

Continue ReadingSEPTEMBER 25, 2021

SEPTEMBER 24, 2021

Khi bạn cảm thấy cô đơn bất lực, hãy nghĩ về hàng tỉ tế bào chỉ sống vì bạn.
//
当你觉得孤独无助时,想一想还有几十万亿的细胞只为了你一个人而活。
Dāng nǐ juédé gūdú wú zhù shí, xiǎng yī xiǎng hái yǒu jǐ shí wàn yì de xìbāo zhǐ wèile nǐ yīgè rén ér huó.
//
When you feel lonely and helpless, consider that there are still tens of trillions of cells that live only for you.

Continue ReadingSEPTEMBER 24, 2021

SEPTEMBER 22, 2021

Hy vọng lần tiếp theo khóc tuyệt đối là vui đến phát khóc.
//
希望下一次哭绝对是喜极而泣。
Xīwàng xià yīcì kū juéduì shì xǐjí’érqì.
//
I hope the next time I cry, I will definitely cry for joy.

Continue ReadingSEPTEMBER 22, 2021

SEPTEMBER 17, 2021

Con đường rõ ràng nhất vào vũ trụ là đi qua một khu rừng hoang dã.
//
进入宇宙最清晰的途径是穿过森林荒野。
Jìnrù yǔzhòu zuì qīngxī de tújìng shì chuānguò sēnlín huāngyě.
//
The clearest way into the universe is through a forest wilderness.

Continue ReadingSEPTEMBER 17, 2021

SEPTEMBER 16, 2021

Ngay cả khi ai đó bảo bạn chấp nhận “sự thật”, bạn phải tìm ra lời giải thích cho riêng mình.
//
就算有人告诉你要接受那些“事实”,你也得去寻找你自己的解释。
Jiùsuàn yǒurén gàosù nǐ yào jiēshòu nàxiē “shìshí”, nǐ yě dé qù xúnzhǎo nǐ zìjǐ de jiěshì.
//
Even if someone tells you to accept the “facts”, you have to search for your own explanation.

Continue ReadingSEPTEMBER 16, 2021

SEPTEMBER 14, 2021

Tôi là người ngoài cuộc. Tôi đến thế giới này để xem cây mọc ra sao, dòng sông chảy như thế nào, mây trắng trôi ra sao, và sương ngưng tụ như thế nào.
//
我是生命的旁观者,我来世上,就是看一棵树怎么生长,河水怎么流,白云怎么飘,甘露怎么凝结。
Wǒ shì shēngmìng de pángguān zhě, wǒ lái shìshàng, jiùshì kàn yī kē shù zěnme shēngzhǎng, héshuǐ zěnme liú, báiyún zěnme piāo, gānlù zěnme níngjié.
//
I am a bystander of life. I came to the world to see how a tree grows, how a river flows, how white clouds float, and how dew condenses.

Continue ReadingSEPTEMBER 14, 2021

SEPTEMBER 12, 2021

Thực tế, trên đời này có quá nhiều thứ mà con người chưa bao giờ biết trân trọng, đây chính là lý do thực sự khiến nhiều người không cảm thấy hạnh phúc.
//
事实上,这个世上实在是存在着太多人们从来没有去欣赏过的东西,这正是很多人都感受不到幸福的真正原因。
Shìshí shàng, zhège shìshàng shízài shì cúnzàizhe tài duō rénmen cónglái méiyǒu qù xīnshǎngguò de dōngxī, zhè zhèng shì hěnduō rén dōu gǎnshòu bù dào xìngfú de zhēnzhèng yuányīn.
//
In fact, there are too many things in this world that people have never appreciated. This is the real reason why many people do not feel happy.

Continue ReadingSEPTEMBER 12, 2021

SEPTEMBER 11, 2021

Tôi nghĩ sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người vượt xa trí tưởng tượng của mình. Đôi khi, bạn có thể bật khóc vì một câu nói, đôi khi cũng thấy mình nghiến răng đi một chặng đường dài.
——Guy de Maupassant
//
我觉得人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。有时,我可能因为一句话就泪流满面,有时也发现自己咬着牙走了很长的路
——居伊·德·莫泊桑
//
I think human vulnerability and strength is beyond our imagination. Sometimes, you can be so frail and burst into tears owing to one comment. At times, you may just pull yourself together and have gone on a long journey before realizing it.
——Guy de Maupassant

Continue ReadingSEPTEMBER 11, 2021

SEPTEMBER 10, 2021

Cuộc đời tựa như biển cả, chỉ người có ý chí kiên cường, mới có thể đến đạt bờ bên kia.
//
生活就像海洋,只有意志坚强的人,才能到达彼岸。 ​​​
//
Life is like an ocean, and only strong-willed people can reach the other shore.

Continue ReadingSEPTEMBER 10, 2021