JUNE 20, 2021

[Ngày Của Cha – 父亲节快乐 – Happy Fathers Day]

Sự nuôi dạy lớn nhất trong cuộc đời của một người là tha thứ cho sự không hoàn hảo của cha mẹ mình.
//
一个人一生中最大的教养,就是原谅父母的不完美。
//
The greatest upbringing in a person’s life is to forgive the imperfections of their parents.

Continue Reading JUNE 20, 2021

JUNE 19, 2021

Chính trị là nghệ thuật của khả năng, nghệ thuật của tính khả thi, nghệ thuật của sự tối ưu.
//
政治是可能性的艺术,可行性的艺术,次优的艺术。 ​
//
Politics is the art of the possible, the attainable, the art of the next best.

Continue Reading JUNE 19, 2021

JUNE 18, 2021

Hai cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới là không có việc làm và có việc làm.
//
世界上最糟糕的两种感觉是没有工作和有工作。
//
The two worst feelings in the world are not having a job and having a job.

Continue Reading JUNE 18, 2021

JUNE 15, 2021

Trước đây tôi không có gì. Sau hơn mười năm làm việc chăm chỉ, tôi đã già đi hơn mười tuổi.
//
以前的我一无所有。经过十多年的努力,我已经大了十多岁。
//
I used to have nothing. After more than ten years of hard work, I have become more than ten years older.

Continue Reading JUNE 15, 2021

JUNE 14, 2021

Thuốc không chữa khỏi bệnh giả, rượu không giải toả được nỗi sầu thực sự.
//
药不治假病,酒不解真愁。
//
Medicine can’t cure fake diseases, alcohol can’t solve real sorrow.

Continue Reading JUNE 14, 2021

JUNE 11, 2021

Khi còn nhỏ cứ nghĩ đời là cầm kỳ thư họa thi tửu hoa. Lớn lên mới biết đời là củi gạo dầu muối tương giấm trà.
//
小时候,以为人生就是琴棋书画诗酒花,长大后才发现,是柴米油盐酱醋茶。
//
When I was a child, I thought that life was all about music, chess, calligraphy, painting, poetry, wine, flowers. When I grew up, I discovered that life was in fact about firewood, rice, oil, salt, sauce, vinegar, tea.

Continue Reading JUNE 11, 2021

JUNE 10, 2021

I used to think it didn’t matter whether I go to Tibet or not. But after watching a TV program, now I think I should at least try once. Không biết hết dịch có đổi ý không, nhưng tạm thời quyết định vậy đi đã.

Thay đổi, như ánh nắng mặt trời, có thể là bạn hoặc thù, phước lành hoặc lời nguyền, bình minh hoặc hoàng hôn.
//
Change, like sunshine, can be a friend or a foe, a blessing or a curse, a dawn or a dusk.
//
改变,就像阳光一样,能成为一个朋友或者敌人,一个祝福或者一个咒语,一个黎明或者一个傍晚。

Continue Reading JUNE 10, 2021

JUNE 5, 2021

Happy World Environment Day!

Sáng sớm đạp sương ra ngoài, tối đến giẫm ánh trăng trở về. Đi dạo một mình cũng là hẹn hò với trái đất một mình.
//
清晨踏着草上的露水,夜晚看着天上的星星。一个人走路也是和地球单独约会。
//
Walking on the dew on the grass in the morning, watching the stars in the sky at night. Walking alone is also dating the earth alone.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading JUNE 5, 2021

JUNE 3, 2021

Lớn lên bạn muốn trở thành gì?
Trẻ con.
//
你长大想当什么?
小孩。
//
What do you want to be when you grow up?
A child.

Continue Reading JUNE 3, 2021

JUNE 2, 2021

Đây là thời đại của nô lệ, chúng ta không cẩn thận trở thành nô lệ của tiền bạc, nô lệ của công việc, nô lệ của tình yêu, nô lệ của trẻ em. (Chu Đức Dung)
//
这是一个奴隶的时代,我们一不小心就成了金钱的奴隶,工作的奴隶,爱情的奴隶,孩子的奴隶。
//
This is an age of slaves. We accidentally become slaves of money, work, love and children.

Continue Reading JUNE 2, 2021