January 20, 2021

Nhắc nhở một chút, còn không đến một tháng nữa là Tết, từ giờ trở đi ăn nhiều hơn, lẩu thịt nướng trà sữa gà rán, đến Tết ắt sẽ rất béo. Họ hàng nhìn thấy cũng sẽ chỉ hỏi bạn vì cái gì béo như thế này, sẽ không hỏi bạn đã kiếm bao nhiêu tiền, có hay không có đối tượng nhé.
//
提醒一下,还有不到一个月就过年了,从现在开始多吃,顿顿火锅烤肉奶茶炸鸡,这样过年的时候就会很胖,亲戚见到就只会问你为什么胖成这样,不会问你赚了多少钱有没有对象啦。 ​​​​
//
Just a reminder, the Lunar New Year will be less than a month away. From now on just eat a lot, hot pot, barbecue, milk tea, fried chicken, so that you will be very fat during the Lunar New Year. When your relatives see you, they will only ask you why you are so fat; they will not ask you how much money you have earned or whether you’re seeing someone.

January 18, 2021

Bạn chỉ thấy tôi ăn thịt nướng, uống cà phê và trà sữa mỗi ngày. Khi tôi giảm cân, tôi hầu như không ăn gì mười ngày. Tôi chạy bộ vừa chạy là hết nửa tiếng. Tôi không biết mình đã từ chối bao nhiêu bữa tiệc để giảm cân, đã nghiến răng nghiến lợi cho qua bụng đói kêu vang bao nhiêu đêm. Bạn không thấy những thứ này, bởi vì tôi thực sự chưa từng làm.
//
你们只看到我每天吃烤肉喝咖啡点奶茶, 我减肥的时候十来天几乎不吃什么东西, 跑步一跑就是半小时, 为了减肥推了不知道多少饭局, 咬牙扛过了多少饥肠辘辘的夜晚, 这些你们都没看到过, 因为我也确实没干过。
//
You only see that I eat barbecue, drink coffee and milk tea every day. When I lose weight, I hardly eat anything for ten days, and I run for half an hour. I don’t know how many parties I have denied to lose weight, and how many hungry nights I have clenched my teeth. You haven’t seen it, because I really haven’t done it.

January 17, 2021

Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng, phải lịch sự với người khác, phải chú ý đến cảm xúc của người khác, phải khoan dung độ lượng, phải kính già yêu trẻ và lễ phép. Về sau, gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ, lúc ấy tôi bắt đầu hi vọng rằng, mỗi người đều có thể có một người mẹ.
//
从小我妈就教我,要礼让他人,要注意他人感受,要宽容大度,要尊老爱幼有礼貌,后来我遇到了形形色色的人,这时候我开始希望,每个人都能有妈妈。
//
Since I was a child, my mother taught me to be polite, pay attention to others’ feelings, be tolerant, respect the old, care for the young and be polite. Later, I met all kinds of people, and then I began to hope that everyone could have a mother.

January 16, 2021

Thông qua dấu vân tay có thể thấy được tính cách của bạn gái, ví dụ như vân tay của cô ấy thường rơi xuống mặt bạn cho thấy tính cách cô ấy khá nóng nảy.
//
通过掌纹, 可以看出女朋友的性格, 比如她的掌纹经常落在你的脸上, 说明她的性格比较暴躁.
//
Through the palm print, you can see your girlfriend’s character. For example, her palm print often falling on your face shows that her character is rather violent.

January 15, 2021

Một số người nói tôi không đúng giờ, tôi cười, mỗi ngày tôi đều đói lúc 12 giờ.
//
有人说我不守时,我笑了我每天一到晚上12点就饿了。
//
Some people say that I am not on time. I laugh. I am hungry every day at 12 midnight.

January 14, 2021

Bộ não là vật dụng cần thiết hàng ngày, tôi hy vọng bạn không dùng nó như một vật trang trí.
//
脑子是个日用品,希望你不要把它当做装饰品​​。
//
The brain is a daily necessity, I hope you don’t use it as a decoration.

January 13, 2021

Tôi không muốn dậy vì chăn bông bị ốm và cần được chăm sóc.
//
不想起床,因为被子生病了,需要照顾。 ​​​​
//
I don’t want to get up because the quilt is sick and needs to be taken care of. ​​​​

12 Days Of Christmas, Day 12

Đầu tiên hãy tìm hiểu xem khả năng của bạn đến đâu rồi hãy quyết định xem bạn là ai.
(Tara Westover)
//
先找出你的能力所在,然后再决定你是谁。
//
First find out what you are capable of, then decide who you are.

12 Days Of Christmas, Day 11

Mỗi người đều có một thời kỳ thức tỉnh, nhưng thức tỉnh sớm hay muộn sẽ quyết định số phận của họ.
(Lộ Diêu)
//
每个人都有一个觉醒期,但觉醒的早晚决定个人的命运。
//
Everyone has a period of awakening, but the time of awakening determines their destiny.

12 Days Of Christmas, Day 10

Một đêm tôi đốt hết bao kỉ niệm,
Từ đó mộng trong suốt
Một sáng tôi vứt bỏ hết ngày hôm qua,
Từ đó bước chân tôi nhẹ tênh.
(Tagore)
//
有一个夜晚我烧毁了所有的记忆,
从此我的梦就透明了,
有一个早晨我扔掉了所有的昨天,
从此我的脚步就轻盈了。
//
One night, I burned all the memories,
And my dreams became transparent,
One morning, I threw away all yesterdays,
And my steps have been lighter.