Carry Poverty In The New Year

✌️
Carry the epidemic in spring, the flood in summer, the wind in autumn, the cold in winter. Carry poverty in the New Year, stabilize, we can win!
//
春天扛疫,夏天扛洪,秋天扛风,冬天扛冻。过年扛穷,稳住,咱们能赢!
Chūntiān káng yì, xiàtiān káng hóng, qiūtiān káng fēng, dōngtiān káng dòng. Guònián káng qióng, wěn zhù, zánmen néng yíng!
//
Xuân thiên giang dịch, hạ thiên giang hồng, thu thiên giang phong, đông thiên giang đống. Quá niên giang cùng, ổn trụ, cha môn năng doanh!
//
Mùa xuân gánh dịch, mùa hè gánh lũ, mùa thu gánh gió, mùa đông gánh lạnh. Ăn Tết gánh nghèo, ổn định, chúng ta có thể giành chiến thắng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *