Buồn Là Từ Khi Sớm Tinh Mơ Tìm Ra Nắng

Buồn là từ khi sớm tinh mơ tìm ra nắng
Mới biết ra đêm về nắng phai.
(Hoa nắng tôi – Đức Trí)
//
可悲是在黎明照到太阳的时候才发现太阳在晚上会变暗。
Kěbēi shì zài límíng zhào dào tàiyáng de shíhòu cái fāxiàn tàiyáng zài wǎnshàng huì biàn àn.
//
Sadly, when you spot the sun early in the morning, you know that the sun will dim at night.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *