Beautiful Women Generally Don’t Take Selfies

Beautiful women generally don’t take selfies, but I dare.
//
美女一般都不发自拍,但我敢。
Měinǚ yībān dōu bù fā zìpāi, dàn wǒ gǎn.
//
Mỹ nữ nhất bàn đô bất phát tự phách, đãn ngã cảm.
Phụ nữ đẹp thường không chụp ảnh tự sướng, nhưng tôi dám.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *