SEPTEMBER 22, 2021

Hy vọng lần tiếp theo khóc tuyệt đối là vui đến phát khóc.
//
希望下一次哭绝对是喜极而泣。
Xīwàng xià yīcì kū juéduì shì xǐjí’érqì.
//
I hope the next time I cry, I will definitely cry for joy.

Continue ReadingSEPTEMBER 22, 2021

SEPTEMBER 17, 2021

Con đường rõ ràng nhất vào vũ trụ là đi qua một khu rừng hoang dã.
//
进入宇宙最清晰的途径是穿过森林荒野。
Jìnrù yǔzhòu zuì qīngxī de tújìng shì chuānguò sēnlín huāngyě.
//
The clearest way into the universe is through a forest wilderness.

Continue ReadingSEPTEMBER 17, 2021

SEPTEMBER 16, 2021

Ngay cả khi ai đó bảo bạn chấp nhận “sự thật”, bạn phải tìm ra lời giải thích cho riêng mình.
//
就算有人告诉你要接受那些“事实”,你也得去寻找你自己的解释。
Jiùsuàn yǒurén gàosù nǐ yào jiēshòu nàxiē “shìshí”, nǐ yě dé qù xúnzhǎo nǐ zìjǐ de jiěshì.
//
Even if someone tells you to accept the “facts”, you have to search for your own explanation.

Continue ReadingSEPTEMBER 16, 2021

SEPTEMBER 14, 2021

Tôi là người ngoài cuộc. Tôi đến thế giới này để xem cây mọc ra sao, dòng sông chảy như thế nào, mây trắng trôi ra sao, và sương ngưng tụ như thế nào.
//
我是生命的旁观者,我来世上,就是看一棵树怎么生长,河水怎么流,白云怎么飘,甘露怎么凝结。
Wǒ shì shēngmìng de pángguān zhě, wǒ lái shìshàng, jiùshì kàn yī kē shù zěnme shēngzhǎng, héshuǐ zěnme liú, báiyún zěnme piāo, gānlù zěnme níngjié.
//
I am a bystander of life. I came to the world to see how a tree grows, how a river flows, how white clouds float, and how dew condenses.

Continue ReadingSEPTEMBER 14, 2021

SEPTEMBER 12, 2021

Thực tế, trên đời này có quá nhiều thứ mà con người chưa bao giờ biết trân trọng, đây chính là lý do thực sự khiến nhiều người không cảm thấy hạnh phúc.
//
事实上,这个世上实在是存在着太多人们从来没有去欣赏过的东西,这正是很多人都感受不到幸福的真正原因。
Shìshí shàng, zhège shìshàng shízài shì cúnzàizhe tài duō rénmen cónglái méiyǒu qù xīnshǎngguò de dōngxī, zhè zhèng shì hěnduō rén dōu gǎnshòu bù dào xìngfú de zhēnzhèng yuányīn.
//
In fact, there are too many things in this world that people have never appreciated. This is the real reason why many people do not feel happy.

Continue ReadingSEPTEMBER 12, 2021

SEPTEMBER 11, 2021

Tôi nghĩ sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người vượt xa trí tưởng tượng của mình. Đôi khi, bạn có thể bật khóc vì một câu nói, đôi khi cũng thấy mình nghiến răng đi một chặng đường dài.
——Guy de Maupassant
//
我觉得人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。有时,我可能因为一句话就泪流满面,有时也发现自己咬着牙走了很长的路
——居伊·德·莫泊桑
//
I think human vulnerability and strength is beyond our imagination. Sometimes, you can be so frail and burst into tears owing to one comment. At times, you may just pull yourself together and have gone on a long journey before realizing it.
——Guy de Maupassant

Continue ReadingSEPTEMBER 11, 2021

SEPTEMBER 10, 2021

Cuộc đời tựa như biển cả, chỉ người có ý chí kiên cường, mới có thể đến đạt bờ bên kia.
//
生活就像海洋,只有意志坚强的人,才能到达彼岸。 ​​​
//
Life is like an ocean, and only strong-willed people can reach the other shore.

Continue ReadingSEPTEMBER 10, 2021

SEPTEMBER 7, 2021

Con người ta luôn cảm thấy hạnh phúc khi gần với hạnh phúc, nhưng lại lo được lo mất khi hạnh phúc tiến triển. —— Trương Ái Linh
//
人总是在接近幸福时倍感幸福,在幸福进行时却患得患失。——张爱玲
//
People always feel happy when they are close to happiness, but they are swayed by considerations of gain and loss when happiness is in progress. —— Zhang Ailing

Continue ReadingSEPTEMBER 7, 2021

SEPTEMBER 6, 2021

Chúng ta là những người bình thường, chúng ta cũng là những người đặc biệt, vì vậy chúng ta cũng là những người đặc biệt bình thường.
//
我们是平凡的人,我们也是特别的人,所以我们是特别平凡的人。
//
We are ordinary people, we are special people, so we are especially ordinary people.

Continue ReadingSEPTEMBER 6, 2021