AUGUST 9, 2021

When there are no roads, we will get lost; when there are too many roads, we will also get lost because we don’t know where to go.
//
没有路的时候,我们会迷路;路多了的时候,我们也会迷路,因为我们不知道该到哪里去。
Méiyǒu lù de shíhòu, wǒmen huì mílù; lù duōle de shíhòu, wǒmen yě huì mílù, yīnwèi wǒmen bù zhīdào gāi dào nǎlǐ qù.
//
Khi không có đường, chúng ta sẽ bị lạc; khi có quá nhiều đường, chúng ta cũng sẽ bị lạc vì không biết phải đi đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *