AUGUST 7, 2021

In the autumn, you have to walk more steadily, don’t look back, and the rest will stay in midsummer forever.
//
秋天,要走得更稳一些,别再回头了剩下的就永远留在盛夏。 ​ ​​​
Qiūtiān, yào zǒu dé gèng wěn yīxiē, bié zài huítóule shèngxià de jiù yǒngyuǎn liú zài shèng xià. ​ ​
//
Mùa thu, bạn phải bước đi vững vàng hơn, đừng ngoảnh lại, phần còn lại sẽ mãi mãi ở lại giữa mùa hè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *