AUGUST 29, 2021

There isn’t time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. ——Mark Twain
//
生命如此短暂,我们没有时间去争吵、道歉、伤心、斤斤计较。我们只有时间去爱,一切稍纵即逝。——马克·吐温 ​​​
Shēngmìng rúcǐ duǎnzàn, wǒmen méiyǒu shíjiān qù zhēngchǎo, dàoqiàn, shāngxīn, jīnjīnjìjiào. Wǒmen zhǐyǒu shíjiān qù ài, yīqiè shāo zòng jí shì.——Mǎkè·Tǔwēn ​​​
//
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chúng ta không có thời gian để cãi vã, xin lỗi, buồn rầu, so đo từng tí. Chúng ta chỉ có thời gian để yêu thôi, mọi thứ đều là phù du. ——Mark Twain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *