AUGUST 28, 2021

Everyone has very difficult years. But most of the time, those difficult years will eventually become the most exciting days of your entire life, if you survive.​
//
每个人都有很艰难的岁月。但是大多数时候,那些艰难的岁月最后会变成,你整个生命中最精彩的日子,如果你挺过来的话。
Měi gèrén dōu yǒu hěn jiānnán de suìyuè. Dànshì dà duōshù shíhòu, nàxiē jiānnán de suìyuè zuìhòu huì biàn chéng, nǐ zhěnggè shēngmìng zhòng zuì jīngcǎi de rìzi, rúguǒ nǐ tǐng guòlái dehuà.
​//
Mọi người đều có những năm rất khó khăn. Nhưng hầu hết thời gian, những năm khó khăn đó cuối cùng sẽ trở thành những ngày thú vị nhất trong cuộc đời bạn, nếu bạn sống sót.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *