AUGUST 28, 2018

Everyone else has one house, two people, three meals and four seasons. I’m still here for one glass, two glasses, three glasses, and four glasses.
//
别人都是一房两人三餐四季了 我还在这一杯两杯三杯四杯。
Biérén dōu shì yī fáng liǎng rén sān cān sìjìle wǒ hái zài zhè yībēi liǎng bēi sān bēi sì bēi.
//
Bọn họ một căn nhà, hai con người, ba bữa cơm, bốn mùa trôi. Tôi thì một ly, hai ly, ba ly, rồi lại bốn ly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *