AUGUST 26, 2021

I saw a book called “Solve 50% of Your Life’s Problems” in the bookstore, so I bought two copies. ​​​
//
在书店看到一本书叫《解决你人生50%的问题》,于是我买了两本。
Zài shūdiàn kàn dào yī běn shū jiào “jiějué nǐ rénshēng 50% de wèntí”, yúshì wǒ mǎile liǎng běn. ​​​ ​​​
//
Tôi thấy một cuốn sách có tên là “Giải Quyết 50% Các Vấn Đề Trong Cuộc Sống Của Bạn” trong hiệu sách, vì vậy tôi đã mua hai bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *