AUGUST 25, 2021

You can hate something, but you must allow it to exist and others to like it.
//
你可以讨厌某种东西,但你必须允许它的存在和别人喜欢它。
Nǐ kěyǐ tǎoyàn mǒu zhǒng dōngxī, dàn nǐ bìxū yǔnxǔ tā de cúnzài hé biérén xǐhuān tā.
//
Bạn có thể ghét một thứ gì đó, nhưng bạn phải cho phép nó tồn tại và người khác thích nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *