You are currently viewing AUGUST 25, 2021

AUGUST 25, 2021

Bạn có thể ghét một thứ gì đó, nhưng bạn phải cho phép nó tồn tại và người khác thích nó.
//
你可以讨厌某种东西,但你必须允许它的存在和别人喜欢它。
//
You can hate something, but you must allow it to exist and others to like it.

Leave a Reply