AUGUST 25, 2018

We all have to learn the “meow spirit” from cats: if someone plays with them then they will play with enthusiasm; if no one is with them then they get high by themselves;; if they have cat food then they eat and enjoy; if no, they go find their own food; they can either be happy or be lonely; they have nine lives, and super tough.
//
我们都要向猫学点“喵精神”:有人陪着玩,就热情地玩闹;没人陪着,自己high;有猫粮吃尽情享用,没吃的自己游走取食。能开心,善孤独;九条命,超坚韧。
Wǒmen dōu yào xiàng māo xué diǎn “miāo jīngshén”: Yǒurén péizhe wán, jiù rèqíng de wán nào; méi rén péizhe, zìjǐ high; yǒu māo liáng chī jìnqíng xiǎngyòng, méi chī de zìjǐ yóu zǒu qǔ shí. Néng kāixīn, shàn gūdú; jiǔtiáo mìng, chāo jiānrèn.
//
Chúng ta đều cần học theo “tinh thần mèo”: có người chơi chung thì nhiệt tình chơi đùa; không ai chơi cùng thì tự mình high; có thức ăn cho mèo thì tận hưởng hết mình, không có thì tự mình đi kiếm ăn. Vui vẻ được, cô độc được; có 9 mạng, siêu kiên cường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *