AUGUST 15, 2018

Ai cũng có con đường, bỗng một ngày, thấy ngại đi ngang qua đó, sợ tâm mình lại động; và có con đường, đi đâu về, phải ngang qua đó mới chịu, để nghe lòng bình yên.
Ai cũng phải đi qua rất nhiều người, dù muốn hay không, có thể họ sẽ quên mình, và mình cũng sẽ quên họ; nhưng không sao, ta chỉ đừng quên mất mình là ai.

P.s.: Picture taken in Wind Strait, Binh Dinh, Vietnam in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *