AUGUST 11, 2021

Not lucky is actually a good thing. God will force you to use your strength to earn what belongs to you. It may not be fast enough, but step by step, it is very practical.
//
没有运气其实是好事情,上天会逼着你用实力挣属于你的东西,可能不够快,但是一步一步,走的很踏实。
Méiyǒu yùnqì qíshí shì hǎo shìqíng, shàngtiān huì bīzhe nǐ yòng shílì zhēng shǔyú nǐ de dōngxī, kěnéng bùgòu kuài, dànshì yībù yībù, zǒu de hěn tàshí.
//
Không may mắn thật ra cũng là điều tốt, ông trời sẽ bắt bạn dùng sức lực của mình để giành lấy những gì thuộc về mình, có thể không đủ nhanh, nhưng từng bước một, rất kiên định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *