APRIL 7, 2022

Khi trưởng thành, mọi sự tiến bộ của bạn đều đến từ việc đối mặt với những lĩnh vực khiến bạn nhạy cảm, đau đớn và né tránh.
//
成年后,你的所有进步都来自于面对那些你让你敏感,痛苦,回避的地方。
Chéngnián hòu, nǐ de suǒyǒu jìnbù dōu láizì yú miàn duì nàxiē nǐ ràng nǐ mǐngǎn, tòngkǔ, huíbì dì dìfāng.
//
As an adult, all of your progress comes from confronting the things that make you sensitive, painful, and avoidant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *