APRIL 30, 2020 – 3

Thật vô cùng may mắn gặp bạn trên đời này, nhưng nếu như có thể không gặp phải liền tốt hơn rồi.
//
真的很庆幸人生中遇见你,但是如果能不遇见就更好了。
Zhēn de hěn qìngxìng rénshēng zhōng yùjiàn nǐ, dànshì rúguǒ néng bù yùjiàn jiù gèng hǎole. ​​​ ​​​
//
I’m really glad to meet you in my life, but it would be better if I didn’t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *