APRIL 29, 2021

“Cảm xúc” nếu không có sức mạnh sẽ không được ai quan tâm. Điều này giống như nói rằng sư tử chẳng quan tâm chút nào đến ý kiến ​​của con cừu.
//
没有实力的“情绪”,不会有人在乎的,这就好比说,狮子根本不会关心一只羊的意见。 ​​​​
Méiyǒu shílì de “qíngxù”, bù huì yǒurén zàihū de, zhè jiù hǎobǐ shuō, shīzi gēnběn bù huì guānxīn yī zhǐ yáng de yìjiàn. ​​​​
//
No one cares about the “emotion” without strength. It’s like saying that a lion doesn’t care about a sheep’s opinion at all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *