APRIL 15, 2021

Thế giới này thật kỳ lạ, đẩy người sống vào chỗ chết, lại dụ kẻ muốn chết phải sống, cho nên ai cũng sống dở chết dở.
//
这个世界真的好奇怪,把活着的人往死里逼,又劝想死的人好活着,于是所有人都半死不活苟延残喘。
Zhège shìjiè zhēn de hào qíguài, bǎ huózhe de rén wǎng sǐ lǐ bī, yòu quàn xiǎng sǐ de rén hǎo huózhe, yúshì suǒyǒu rén dōu bànsǐbùhuó gǒuyáncánchuǎn.
//
This world is really strange, driving the living to death, advising those who are suicidal to live, so everyone is half-dead, half-alive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *