APRIL 10, 2021

EQ thấp là gì?
Đối xử với người xa lạ cung cung kính kính, đối xử với người thân cận tùy ý nổi giận.
//
什么是低情商的行为?
对陌生人恭恭敬敬,对亲近的人随意发怒。
Shénme shì dī qíngshāng de xíngwéi?
Duì mòshēng rén gōng gōngjìng jìng, duì qīnjìn de rén suíyì fānù.
//
What is low EQ?
Be respectful to strangers, angry at those close to you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *