APRIL 10, 2020

Đã 100 ngày kể từ khi WHO được thông báo về dịch covid-19, và 144 ngày kể từ ca nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán 🙁.

Nguyện người mất nghỉ ngơi, người sống hăng hái!
//
愿逝者安息, 生者奋发!
Yuàn shì zhě ānxí, shēng zhě fènfā!
//
May the dead rest in peace and the living com back stronger!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *