Always Listen To Your Heart

👉🏻
Always listen to your heart because even though it’s on your left side, it’s always right.
//
总是听从内心的声音。因为即便它长在你的左边,它却总是对的。 ​​​​
Zǒng shì tīngcóng nèixīn de shēngyīn. Yīnwèi jíbiàn tā zhǎng zài nǐ de zuǒbiān, tā què zǒng shì duì de. ​​​​
//
Tổng thị thính tòng nội tâm đích thanh âm. Nhân vi tức tiện tha trường tại nhĩ đích tả biên, tha khước tổng thị đối đích. ​​​​
//
Luôn luôn nghe theo thanh âm trong trái tim. Bởi vì dù nó ở bên trái bạn, nó lại luôn luôn đúng. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *