A Person’s Life Is Spent Half Among Their Friends

A person’s life, I think, is spent half among their friends.
——Lao She, “Lovely Chengdu
//
一个人的生命,我以为,是一半儿活在朋友中的。
——老舍《可爱的成都》
Yīgè rén de shēngmìng, wǒ yǐwéi, shì yībàn er huó zài péngyǒu zhōng de.
——Lǎoshě “Kě’ài de Chéngdū”
//
Nhất cá nhân đích sinh mệnh, ngã dĩ vi, thị nhất bán nhi hoạt tại bằng hữu trung đích.
—— Lão Xá 《 Khả ái đích Thành Đô 》
Cuộc đời của một người, tôi nghĩ, dành cho bạn bè của họ một nửa.
—— Lão Xá, “Thành Đô Đáng Yêu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *