A Lifetime Is Short

A lifetime is short, either you’re having fun or getting old.
—— Lao She, “Leading a Fun Life”
//
一辈子很短,要么有趣,要么老去。
—— 老舍《把日子过得有趣》
Yībèizi hěn duǎn, yàome yǒuqù, yàome lǎo qù.
—— Lǎoshě “Bǎ rìziguò dé yǒuqù”
//
Nhất bối tử ngận đoản, yếu yêu hữu thú, yếu yêu lão khứ.
—— Lão Xá 《 Bả nhật tử quá đắc hữu thú 》
Đời người ngắn lắm, hoặc là thú vị, hoặc là già đi.
—— Lão Xá, “Sống Cuộc Đời Thú Vị”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *