A Journey Is Best Measured In Friends

👬
A journey is best measured in friends, rather than miles.
//
旅程最好用朋友来衡量,而不是公里。
Lǚchéng zuì hǎo yòng péngyǒu lái héngliáng, ér bùshì gōnglǐ.
//
Lữ trình tối hảo dụng bằng hữu lai hành lượng, nhi bất thị công lý.
//
Một hành trình được đo lường tốt nhất bằng bạn bè, thay vì dặm.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *