12 Days Of Christmas, Day 10

Một đêm tôi đốt hết bao kỉ niệm,
Từ đó mộng trong suốt
Một sáng tôi vứt bỏ hết ngày hôm qua,
Từ đó bước chân tôi nhẹ tênh.
(Tagore)
//
有一个夜晚我烧毁了所有的记忆,
从此我的梦就透明了,
有一个早晨我扔掉了所有的昨天,
从此我的脚步就轻盈了。
//
One night, I burned all the memories,
And my dreams became transparent,
One morning, I threw away all yesterdays,
And my steps have been lighter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *